Biểu mẫu thủ tục đăng ký

1. Thủ tục đăng ký tên miền .VN:

a. Đối với cá nhân:

- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký cá nhân đăng ký

- Hợp đòng đăng ký tên miền .VN

- Bản photo: Chứng minh thư nhân dân \ Hộ khẩu thường trú \ Hộ chiếu.


 b. Đối với tổ chức:

- Bản khai đăng ký tên miền có chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức đăng ký

- Hợp đồng đăng ký tên miền

2. Thủ tục cập nhật thông tin tên miền:

- Bản khai thay đổi thông tin (dành cho cá nhân)

- Bản khai thay đổi thông tin (dành cho tổ chức)

3. Thủ tục thay đổi thông tin máy chủ DNS:

- Bản khai thay đổi DNS (dành cho cá nhân)

- Bản khai thay đổi DNS (dành cho tổ chức)

4. Thủ tục chuyển đổi Nhà đăng ký:

- Bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký (từ các nhà đăng ký khác chuyển về IDVN )

- Bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký (từ IDVN chuyển đi nhà đăng ký khác)

5. Thủ tục hủy tên miền:

- Đơn đề nghị trả lại tên miền (dành cho cá nhân)

- Đơn đề nghị trả lại tên miền (dành cho tổ chức)

- Đơn đề nghị trả lại tên miền (dành cho c/ty giải thể, phá sản)

6. Thủ tục thay đổi tên chủ thê:

- RNCA Form

8. Thủ tục khác:

- Hợp đồng đăng ký tên miền thông qua 1 đơn vị hoặc tổ chức khác