Sử dụng website

Khách hàng cũng như đối tác và nhân viên của ID Việt Nam có thể sử dụng website để:

1. Tham khảo các sản phẩm dịch vụ của ID Việt Nam

2. Kiểm tra tên miền đã tồn tại hay chưa.

3. Trò chuyện trực tuyến với tư vấn viên (chat yahoo)

4. Khai thác tài nguyên được đưa lên website

5. Liên hệ đặt dịch vụ với ID Việt Nam

6. Trao đổi banner, liên kết với ID Việt Nam