Đặt mua
 

Reseller host

Reseller 4Reseller 3Reseller 2Reseller 1
1,399,000 VND/Tháng800,000 VND/Tháng620,000 VND/Tháng440,000 VND/Tháng

 


Dung lượng: 80 GB Băng thông: 200 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 80 Số lượng subdomain, email: 800 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

 


Dung lượng: 50 GB Băng thông: 120 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 50 Số lượng subdomain, email: 500 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

 


Dung lượng: 25 GB Băng thông:100 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 30 Số lượng subdomain, email: 300 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

 


Dung lượng: 10 GB Băng thông: 70 GB Số lượng Domain được host, FTP, Database: 20 Số lượng subdomain, email: 200 Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager Name Server riêng: yes Direct Admin Controlpanel: Apache: PHP5, MySQL5 Plesk 9.x Controlpanel : ASP.NET 3.5 / PHP5 , TCL, C++ / CDONTS/ ASP Email / ASP Upload / ASP Jpeg Microsoft Access / MSSQL Server 2000 – 2005 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB Backup định kỳ hàng tuần: yes Đăng ký ít nhất: 1 quý

Đặt mua

Phản hồi khách hàng